Connect with us

Hi, what are you looking for?

Who is who

Kto jest kim w Kościele? Biskup diecezjalny

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Biskup diecezji to pasterz dla swoich wiernych. Rolą biskupa diecezjalnego jest reprezentowanie swojej diecezji w załatwianiu wszystkich spraw o prawnym charakterze, a także reprezentacja podczas Synodu Biskupów czy Konferencji Episkopatu. Ważnym obowiązkiem biskupa diecezjalnego jest wizytowanie całej diecezji.

FUNKCJA

Biskup diecezjalny

CZYM SIĘ ZAJMUJE?

Biskup diecezjalny to duchowny katolicki, którego głównym zadaniem jest sprawowanie władzy zwyczajnej i bezpośredniej w powierzonej mu diecezji (z wyjątkiem spraw zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej i podlegających innej władzy kościelnej).

Rolą biskupa diecezjalnego jest reprezentowanie swojej diecezji w załatwianiu wszystkich spraw o prawnym charakterze, a także godna reprezentacja podczas Synodu Biskupów czy Konferencji Episkopatu. Ważnym obowiązkiem biskupa diecezjalnego jest wizytowanie całej diecezji, a raz na pięć lat raportowanie Stolicy Apostolskiej o jej stanie i zmianach w niej zachodzących.
Biskup diecezjalny ma szczególną rolę przy wyświęcaniu nowych kapłanów – to jego obowiązkiem jest święcenie nowych księży i wskazywanie im właściwej drogi życia kapłańskiego.

Jak każdy kapłan, także i biskup diecezjalny ma za zadanie szerzenie Słowa Bożego, szeroko pojętą ewangelizację oraz dawanie swoim życiem świadectwo istnienia Jezusa. Ponadto w czasie swojej posługi, biskup diecezjalny musi troszczyć się o wszystkich wiernych powierzonych jego opiece, a także dbać o przestrzeganie wszystkich przepisów kościelnych. Jego rolą jest troska o to, by do dyscypliny kościelnej nie wkradły się nadużycia w obrębie sprawowania sakramentów, kultu Boga i zarządzania dobrami.

Do kompetencji biskupa diecezjalnego zalicza się władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ostatnia z nich może być wykonywana bezpośrednio przez biskupa lub przez wikariusza sądowego, a władza wykonawcza może być delegowana wikariuszowi generalnemu lub wikariuszom biskupim. Biskup diecezjalny nie może delegować władzy ustawodawczej, którą musi wykonywać samodzielnie.

HISTORIA

Urząd biskupa diecezjalnego pochodzi od działalności Apostołów i ich pierwszych następców. Z ustanowienia Bożego, władza biskupa diecezjalnego pochodzi od samego Chrystusa.

Termin „biskup diecezjalny” wprowadzony został przez Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku. Według wcześniejszego kodeksu (z 1917 r.) funkcja ta nazywana była „biskupem rezydencjalnym”.
Liczba diecezji, a tym samym biskupów diecezjalnych w bezpośredni sposób uzależniona jest od podziału administracyjnego Kościoła w Polsce.

KTO GO WYBIERA?

Wyłącznie papież nominuje biskupów. Wybrany kapłan zostaje biskupem diecezjalnym w przyjętym sakramencie święceń biskupich, a prawo do wykonywania tej funkcji nadaje papież. By zostać biskupem (a tym bardziej biskupem diecezjalnym) należy mieć minimum 35 lat, 5 lat kapłaństwa i odpowiednie wykształcenie (najlepiej doktorat lub licencjat, który w naukowej hierarchii kościelnej jest stopniem pomiędzy magisterium a doktoratem).

KOMU PODLEGA?

Biskup diecezjalny podlega bezpośrednio Ojcu Świętemu. To jemu zdaje sprawozdania z życia diecezji.

KTO OBECNIE PEŁNI TĘ FUNKCJĘ?

W Polsce jest obecnie 41 biskupów diecezjalnych, w tym 14 arcybiskupów metropolitów.

CIEKAWOSTKI

☛ W zarządzaniu diecezją pomagają biskupowi diecezjalnemu biskupi pomocniczy. W przypadku niemożności wypełnienia obowiązków przez biskupa diecezjalnego, jego rolę przejmuję najstarszy nominacją biskup pomocniczy danej diecezji.
☛ Misję w konkretnej diecezji, biskup rozpoczyna wówczas, gdy spełnione zostaną trzy wymogi prawne: konsekracja biskupia, misja kanoniczna oraz kanoniczne objęcie diecezji.
☛ W wypełnianiu pasterskiej posługi biskup diecezjalny powinien uwzględniać starożytną zasadę: „widzieć – oceniać – działać”.
☛ Władza biskupa diecezjalnego może wygasnąć z powodów: zrzeczenia się, przeniesienia oraz pozbawienia przez zwierzchnika.
☛ Władza rządzenia biskupa diecezjalnego nie obejmuje jedynie jednej wybranej diecezji. Częścią jego władzy jest prawo głosu w nadrzędnych organach kolegialnych i uczestnictwo w soborze powszechnym i synodach.

Katarzyna Konopka

logo-detail
Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.